top of page
Conference Room

תכנית הכנס
יום ג' 21.2

תכנית הכנס: יום ג' 21/02/2023

08:30-09:00 | התכנסות ורישום

לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

09:00-10:30 | מושבים מקבילים

לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

10:30-11:00 | הפסקת קפה
 

מפגשי קהילה: בריאות ורפואה (חדר 004); משפחה (חדר 205); סוציולוגיה פוליטית (חדר 207); סוציולוגיה של הכלכלה (חדר 425); צבא וביטחון (חדר 206); גוף, תרבות וחברה (חדר 105); מחקרי עירוניות (חדר 422)
* מיצב וידאו של עדי פלד פליישר, אמנית וחוקרת בינה מלאכותית | לובי בניין נפתלי

11:00-12:30 | מושבים מקבילים

12:30-13:45 | ארוחת צהריים
 

לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

13:15-13:45 | מפגשי קהילה: ארגונים ועבודה (חדר 105); חינוך (חדר 106); צריכה ותרבות (חדר 107); סוציולוגיה ציבורית (חדר 205); קולוניזציה, אתניות וגזענות (חדר 206); סוציולוגיה דיגיטלית (חדר 207); ריבוד ואי שוויון (חדר 004)

מושב זה יתומלל

אולם בר-שירה

15:00-15:15 | הפסקת קפה

לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

15:15-16:45 | מליאות מקבילות

נפתלי, אולם 101

מושב זה יתומלל

16:45-17:00 | הפסקת קפה
 

לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

17:00-18:15 | מושבים מקבילים

18:15-18:30 | הפסקת קפה
 

לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

18:30-19:45 | מליאת סיכום
 

אולם בר-שירה

מושב זה יתומלל

19:45 | הרמת כוסית
 

bottom of page