top of page

סוציולוגיה של בריאות וסביבה – תיאוריה, מחקר ומדיניות

במדעי החיים הסיקו מכבר, שיחסי הגומלין בין בריאות האדם לבין איכות (או זיהום) הסביבה הם יחסים קריטיים ורבי השפעה על החברה האנושית. מסקנה זאת התעצבה לאור התפתחות רבה שחלה בעשורים האחרונים בהבנת הממשקים שבין גורמי סיכון סביבתיים לבין מחלות ובריאות. גורמי סיכון סביבתיים שונים - כגון זיהום אוויר, עישון, כימיקלים בחקלאות, במזון ובמוצרי צריכה – נמצאו בעלי קשר מובהק לתחלואה, לתמותה ולהתנהגות בריאות וחולי בישראל ובעולם. למרות הסכמה גורפת זו, יחסי הגומלין שבין בריאות לסביבה אינם מדוברים דיים, אינם נחקרים דיים ולא נמצאים בחזית השיח במדעי החברה בכלל, ובשיח הסוציולוגי בפרט. עדות לכך ניתן למצוא, למשל, בניתוח של נושאי מפתח בתחום הסוציולוגיה הסביבתית, שם נושא הבריאות ואיכות החיים היה ממוקם שישי מהסוף ברשימה של 25 נושאים (Bohr & Dunlap, 2018). חשיבות הקשרים בין בריאות וסביבה והשלכותיהם מצביעים על צורך בפיתוח המשגה תיאורטית בתחום זה, ופיתוח מרחב שיאפשר לחוקרים המעוניינים במחקר ובחשיבה אינטרדיסציפלינרית בשדה הסוציולוגי הישראלי, שרק בעשור האחרון החל במסגרתו דיון בפרדיגמה החברתית-סביבתית (גוטקובסקי, גרוסגליק ושני, 2017). בחודש מאי 2023 עומד להתפרסם בכתב העת "סוציולוגיה ישראלית" גיליון מיוחד, פרי שיתוף פעולה ייחודי בין חוקרות וחוקרים משתי קהילות באגודה הסוציולוגית הישראלית – קהילת סביבה וחברה וקהילת בריאות ורפואה. לקראת יציאת הגיליון, מבקשות שתי הקהילות לקיים שיח רחב באגודה הסוציולוגית אודות היבטי תיאוריה, מחקר ומדיניות ביחסי בריאות וסביבה. במסגרת המושב נבקש לדון בתרומתה של הסוציולוגיה לחקר הקשר שבין תחומי הבריאות והסביבה (כולל משבר האקלים); הצורך בפיתוח שפה מוסכמת ואחידה; הצורך בהתאמת תיאוריות מצפון אמריקה לקונטקסט הישראלי; חשיבות המבט האינטרדיסציפלינרי בלימוד הקשר שבין סוציולוגיה, סביבה ורפואה, ובקידום הקשרים בין מחקר מדעי ועיצוב מדיניות בתחום. את השיח הזה נקיים באמצעות שלושה מרחבים: (1) הרצאות קצרות על מאמרי הגיליון המיוחד; (2) הצגת הקשר למדיניות בריאות-סביבה-חברה; (3) העלאת כיווני מחשבה תיאורטיים המשותפים למחקרים בתחום זה.

יו"רים: איתי גרינשפן ותמי סגיב-שיפטר

ד"ר איתי גרינשפן (האוניברסיטה העברית, יו"ר שותף קהילת סביבה וחברה) וד"ר תמי סגיב-שיפטר (יו"ר קהילת בריאות ורפואה) - עורכים אורחים של הגיליון המיוחד - יציגו את התפיסה הקונספטואלית של הגיליון המיוחד ואת מקום הסוציולוגיה ביחסי בריאות וסביבה.

TAMARSHI.jpg
012.png

אלון טל

ידון בקשרים בין פוליטיקה, מדיניות, ומחקר בסוגיות בריאות וסביבה

פרופ' אלון טל, ביה"ס למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל-אביב; לשעבר יו"ר ועדת משנה בכנסת לעניין השפעת הסביבה והאקלים על בריאות הציבור

Alon_Tal_2021.jpg

נדב דוידוביץ' ומיה נגב

יציגו מהלכים לקידום תחום הבריאות והסביבה בפרקטיקה והחיבור למחקר בתחומי בריאות הציבור וסוציולוגיה

פרופ' נדב דוידוביץ' (ראש ביה״ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון), ד"ר מיה נגב (ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה),

עורכים אורחים של הגיליון המיוחד 

Maya-Negev.jpg
נדב-דוידוביץ-חדש-960x640.webp

ידע מדעי בין הרחבה לצמצום: עקרון הזהירות המונעת ברגולציית בריאות וסביבה | ליאת ליפשיץ מלביצקי ותמי סגיב-שיפטר 

בעשורים האחרונים, עקרון הזהירות המונעת משמש ככלי חשוב בעיצוב רגולציית בריאות וסביבה במיוחד כשהחלטות מבוססות על ידע מדעי שנוי במחלוקת. לפי עיקרון זה, במידה שפעולה כלשהי מעלה חשש לפגיעה בבריאות וסביבה, יש לנקוט באמצעי זהירות, גם אם הסיבתיות שבין הפעולה השנויה במחלוקת לבין ההשלכה הבריאותית השלילית, טרם אוששה מדעית באופן מוסכם. במחקר זה נבקש להבין ולהסביר את השימוש בעקרון הזהירות המונעת ברגולציית בריאות וסביבה באמצעות תיאורית חברה בסיכון ותיאורית עבודת גבול ואובייקט גבול. לשם כך, בחנו כיצד מומחים מתייחסים לעיקרון זה ולידע המדעי שביסודו, בהתבסס על מקרה בוחן של סיכוני קרינה בלתי מייננת מטלפונים סלולריים בישראל. נתונים נאספו ממסמכים, תצפית משתתפת ו- 21 ראיונות עומק חצי-מובנים עם מומחים רלוונטיים. הממצאים מראים, כי העיקרון משמש כאובייקט גבול, כבסיס לשיתוף פעולה, סינתזה ואיזון, והוא גמיש דיו לאפשר שילוב בין צמצום להרחבה של ידע מדעי בעיצוב רגולציה. הכרה בערך האסטרטגי שבשילוב מאפיינים אלה של עקרון הזהירות המונעת, המתאפשר באמצעות שימוש בו כאובייקט גבול, משמשת למומחים כ"מצפן" בעיצוב רגולציה ומאפשרת להשתיתה על ידע מדעי שנוי במחלוקת בשם הבריאות.

ד״ר ליאת ליפשיץ מלביצקי, האוניברסיטה הפתוחה, המכללה האקדמית ספיר, והקמפוס לסיעוד במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)

ד"ר תמי סגיב-שיפטר, סוציולוגית רפואית, סיימה דוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב ופוסט דוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. יו"ר קהילת בריאות ורפואה באגודה הסוציולוגית הישראלית. תחומי העניין שלה הם סוציולוגיה של בריאות ורפואה, איכות ברפואה, כשירות חברתית ותרבותית ברפואה, התנהגות בריאות, עיצוב מדיניות בריאות, סוציולוגיה של פרופסיות, שיטות מחקר.

IMG-20230110-WA0011.jpg
TAMARSHI.jpg

טעמים סביבתיים, פעילויות בטבע, והתרומה הנתפסת של השהות בטבע לבריאות |  שולה גולדן, נסרין פארס ומיה נגב

חשיפה לסביבות טבעיות יכולה לקדם בריאות פיזית ונפשית, אך מעט מחקרים בחנו תפיסות לגבי תרומת הטבע לבריאות. בד בבד, מחקרים סוציולוגיים מראים שגישות לטבע מתחלקות ל-"טעמים" סביבתיים שונים. מטרת מחקר זה הייתה לבחון טעמים סביבתיים ותפיסות לגבי תרומת הטבע לבריאות, בהר הכרמל. המאמר מציג סקר שנערך בקרב 703 מבקרים ותושבים יהודים, דרוזים ומוסלמים בהר הכרמל. הממצאים מעידים על כך שכלל המשתתפים תפסו את השהות בטבע כתורמת לבריאות, אך דרוזים ומוסלמים תפסו אותה כגבוהה יותר. בנוסף, מבקרים תפסו את התרומה כגבוהה יותר מתושבי הכרמל. מהמחקר עולה שטעמים סביבתיים ועמדות כלפי שמירת טבע קשורים לתפיסה של התרומה לבריאות הפיזית והנפשית, ונמצא קשר חיובי מובהק בין טעמים סביבתיים של "נוף וחוף" ו"חי וצומח" לבין תפיסת התרומה לבריאות. ניתוח גורמים של היגדי הבריאות הניב שלושה גורמים: טבע תורם לבריאות נפשית, טבע תורם לבריאות פיזית ובילוי בטבע תורם לבריאות נפשית יותר מבילוי בעיר. ממצאים אלה יכולים לתרום לניהול המרחב הביוספרי, כך שיאפשר שהות מיטיבה בטבע לכל האוכלוסייה, למשל על ידי שיתוף תושבים ומבקרים בקבלת החלטות לגבי גישה לטבע, תשתיות ומדיניות.

ד"ר שולה גולדן, החוג ללימודי הסביבה, אוניברסיטת תל אביב.

Shula Goulden.jpg
Picture1.png

נסרין פארס, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה.

ד"ר מיה נגב, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה.

mnegev.jpg
bottom of page